Onze partners
Kunstenpunt (Flanders Arts Institute)

Kunstenpunt werkt aan duurzame internationale relaties voor kunstenaars en organisaties door kansen te creëren voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland, in te zetten op internationale uitwisseling van kennis en expertise, internationale kunstenwerkers te laten kennismaken met het Vlaamse landschap en haar spelers en bruggen te bouwen met (beleids)partners.

Faro

FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. Het vervult sinds 1 januari 2008 decretaal bepaalde kerntaken, zoals praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie. Deze taken vertalen zich in dienstverlenende acties die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van, rechtstreeks of onrechtstreeks, de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Vlaams Architectuurinstituut

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor architectuur. Het belicht het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleert het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreidt kennis over architectuur. Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Het VAF voert het Vlaamse filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de voorbereiding van dit beleid voor de betrokken voogdijministers. Het VAF doet aan kennisopbouw over de sector, met het accent op dataverzameling en –analyse.

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod.

Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen. De Vlaamse Kunstcollectie telt vijf stichtende leden: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)de Musea Brugge, het Groeningemuseum Brugge, het Museum voor Schone Kunsten te GentM - Museum Leuven en Mu.ZEE in Oostende. Samen bieden zij een voortreffelijk overzicht van de kunstproductie in de Zuidelijke Nederlanden en België, van de middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw, en dit in een internationale context. De Vlaamse Kunstcollectie wil de (inter)nationale uitstraling van alle geïnteresseerde musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten en deze musea, hun collecties en hun expertise op de meest diverse en actuele wijze presenteren aan een internationaal publiek van leken, deskundigen, peers en andere hergebruikers.

Circuscentrum

Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het Circuscentrum artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.

Departement CJM (Cultuur, Jeugd en Media)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is verantwoordelijk voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het Vlaams beleid inzake cultuur, jeugd en media en voor het monitoren van beleidsitems die interageren met andere beleidsdomeinen. Als Vlaamse overheidsorganisatie zet het Departement Cultuur, Jeugd en Media zich in voor een creatief en ruimdenkend Vlaanderen waar iedereen op zijn eigen manier van cultuur kan genieten.
Het internationaal cultuurbeleid is de internationale dimensie van het Vlaamse cultuurbeleid. Het beleid is gericht op uitwisseling en samenwerking in bilaterale en multilaterale context. Het internationaal cultuurbeleid overstijgt en overkoepelt de sectorale benaderingen. Hedendaagse kunstenaars worden gestimuleerd om internationale ervaringen op te doen en in een mondiale context actief te zijn. Diverse culturele akkoorden en samenwerkingsverdragen zorgen voor een voortdurende uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding van knowhow en good practices. Vlaanderen zoekt in deze bilaterale contacten voortdurend naar duurzaamheid en wederkerigheid.

 

 

Departement Buitenlandse Zaken

Het Departement Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties. Zij beschikt over een diplomatiek netwerk van Algemene afvaardigingen van de Vlaamse Regering. In het Vlaams buitenlands beleid is een aparte en zeer belangrijke plaats weggelegd voor cultuur. Ze zet in op het enorm potentieel van cultuur als instrument van naamsbekendheid en positieve soft power en erkent de meerwaarde van culturele samenwerking en uitwisseling van ideeën, waarden en tradities over de grenzen heen.

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel te bevorderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn.Toerisme Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met vakantie te gaan, ook jongeren, personen met een beperking en kansarmen.

Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade promoot duurzaam internationaal ondernemen, in het belang van zowel buitenlandse als in Vlaanderen gevestigde bedrijven. Ongeacht de sector ondersteunt FIT hen met advies en informatie over buitenlandse markten, organiseert zakenreizen, zakelijke afsprakenprogramma’s, groepsbeursdeelnames en ondersteunt financieel initiatieven met het oog op internationalisering. De brede focus op internationaal ondernemen, zowel uitgaand als inkomend maakt niet alleen een grondige kennis van het Vlaams economische weefsel noodzakelijk, maar ook een uitgebreid netwerk buiten Vlaanderen. Met meer dan 96 kantoren, is FIT overal dichtbij.

Creative Europe Desk Vlaanderen

Creative Europe Desk Vlaanderen is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Vlaanderen. Het maakt deel uit van Team Communicatie binnen het Departement CJM (Cultuur, Jeugd en Media) van de Vlaamse Overheid.